دبستان پسرانه علمی

 
پس از ایجاد مسابقات استعداد یابی تحت عنوان " نخبه پلاس " در آبان و آذر ماه در سال تحصیلی 1400 - 1399 و کشفاستعاد ای برتر دبستان در زمینه های هنری ، مهارتی و فرهنگی و قرآنی و این مرکز اقدام به ایجاد کانون نخبگان مجتمع آموزشی اسلامی پسرانه علمی نمود . و در سه کمیسیون فنی و مهارتی (شامل کلاس های هوافضاو سازه های مهندسی ) ، هنری ( شامل کلاسهای نقاشی و خطاطی ) و قرآن و معارف ( شامل کلاس های حفظ و قرئت و اذان ) کلاس های پیشرفته جهتدانش آموزان مستعد برگزار شد .. هدف از تشکیل این کلاس ها بارور کردن استعداد های دانش آموزانی است که  در زمینه های ذکر شده دارای استعداد و توانایی های بالقوه می باشند