دبستان پسرانه علمی
 
پس از برگزاری جلسه مجمع عمومی انجمن اولیا و مربیان و برگزاری انتخابات انجمن در بستر آنلاین که تا تاریخ 4 آبان ماه فرصت داشت . نتایج انتخابات به شرح زیر می باشد :

اعضا اصلی به ترتیب حروف الفبا  :
ایرج اسدی اسدی
 پریسا  حدادی
 محمد حضرتی حضرتی
 یونس  زهره وند
 محمد  قدیمی
 عطیه  مجاهد پرور
سید محمد رضا  ملیحی
 مهدی  موالات
سید حسین  موسوی
 نرگس  نوراله زاده
   

اعضا علی البدل به ترتیب حروف الفبا :
 
 فهیمه  حیدری دلگرم
 سمیه خانی
 محمدرضا  منعام